„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică’. (Mt. 25, 31-46)

ÎNFRICOŞATA JUDECATĂ ,,…rânduit este oamenilor o dată să moară şi apoi să fie Judecata” (Evrei 9,27).

Astăzi, în toate bisericile ortodoxe s-a citit Evanghelia Înfricoşatei Judecăţi, de la Matei 25,31-46. Multe se pot spune despre acest eveniment care va avea loc în viitorul apropiat sau îndepărtat, noi nu avem cum să ştim.

Din pericopa evanghelică amintită, reiese criteriul principal după care Domnul va face judecata Sa, acesta fiind MILOSTENIA. Dar acest criteriu nu este singurul. Într-o seară, după ce şi-a terminat obişnuita rugăciune de noapte, Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei (sec.al IV-lea), s-a întins pe patul de pietre ca întotdeauna. Era miezul nopţii şi el încă veghea…,gândindu-se la înfricoşatul ceas al Judecăţii (la care noi ne gândim foarte puţin şi chiar îl trecem cu multă uşurinţă cu vederea, trăind în continuare în viaţa noastră păcătoasă). Deodată Sfântul Ierarh vede că se trage tăria cerului ca o perdea şi apare Domnul nostru Iisus Hristos într-o slavă negrăită, cum El însuşi mărturiseşte: ,,Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale,, (Matei 25,31). În jurul Lui, în văzduh, stăteau toate oştile cereşti… Domnul S-a adresat conducătorului unei cete şi acela s-a apropiat luminos, cu teamă şi respect şi i-a zis: ,,Mihaile…, pregăteşte cu ceata ta tronul de foc al slavei Mele şi mergi în Valea lui Iosafat. Acolo să-l aşezi ca prim semn al venirii Mele, pentru că s-a împlinit ceasul când fiecare va lua plata după faptele sale. Grăbeşte-te că a sosit ceasul! Voi judeca pe cei ce s-au închinat la idoli şi s-au lepădat de Mine, Făcătorul lor; pe cei ce s-au închinat la pietre şi la lemne, pe care le-am dat spre trebuiţa lor. Pe toţi îi voi sfărâma ca pe ,,vasele olarului”.

Aceştia vor fi idolatrii din toate timpurile, care s-au închinat creaturii, nu Creatorului. Idolatrii sunt aztăzi cei care pun averile şi banii, mai presus de Dumnezeu. Le agonisesc exploatând pe alţii, nu ajutându-i, lucrează duminica şi în sărbători. Pentru cel lacom, mâncarea este idol, dacă trăieşte ca să mănânce, nu mănâncă ca să trăiască, nesocotind posturile rânduite de Biserică. Pentru beţivul care nu leapădă această patimă, băutura este idol, pentru fumător, ţigara este idol, dacă nu se lasă de fumat în timpul vieţii. Pentru desfrânat sau desfrânată, legăturile amoroase extraconjugale sunt idolatrie. Iată câteva păcate ce aspru vor fi judecate.

Mai departe în vedenia Sfântului Ierarh Nifon, Domnul zice: ,,Tot aşa şi pe duşmanii Mei, pe ereticii care au îndrăznit să coboare pe Duhul Mângâietor în rândul făpturilor. Vai de ei ce foc îi aşteaptă!”.

Mare păcat pentru cei ce au stricat învăţătura şi credinţa cea dreaptă a Mântuitorului. Aceştia au fost proorociţi de Sfântul Apostol Pavel, astfel: ,,Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor. Şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme” (2 Tim. 4,2-3); ,,…având înfăţişarea dreptei credinţe, dar tăgăduind puterea ei” (2 Tim. 3,5).

Aici trebuie să ia aminte cei ce batjocoresc Ortodoxia. Dacă babtiştii care s-au întemeiat imediat după Reformă ar avea dreapta credinţă, Hristos trebuia să moară şi să învie atunci. La fel se poate spune despre toate sectele şi cultele eterodoxe. Hristos Domnul, înainte de a doua Sa venire ne arată prin câteva minuni că Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică în care te poţi mântui.

Aceste minuni ale Ortodoxiei sunt:

1.Lumina Sfântă de la Ierusalim;

2.Aghiasma mare care nu se strică;

3.trupurile neputrezite ale sfinţilor, etc.

În această privinţă, să medităm puţin la cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: ,,De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte” (Evrei 12,1)

Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei, în continuarea vedeniei sale despre Judecata de la sfârşitul veacurilor, ne pune în gardă cu următoarele: ,,Acum Mă voi arăta şi iudeilor, care M-au răstignit şi n-au crezut în dumnezeirea Mea. Mi S-a dat toată stăpânirea şi puterea şi sunt Judecător drept. Atunci când eram pe Cruce, ziceau: ,,Tu, Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce!” (Matei 27,40). Acum a Mea este răzbunarea, le voi răsplăti! Voi judeca, voi cerceta, voi pedepsi aspru neamul jidovesc, cel stricat şi viclean, pentru că nu s-a pocăit. Le-am dat vreme de pocăinţă, dar au nesocotit-o; vor lua acum răzbunare”.

A treia lege după care Hristos va face Judecata din urmă este Legea scrisă, dată de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai, adică cele 10 Porunci şi tot Vechiul Testament, după care va fi judecat poporul ales, adică evreii.

Nu trebuie uitate din Vechiul Testament cuvintele patriarhului Iacov, care zice: ,,Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele” (Facere 49,10). Îi va acuza vrăjitorul Valaam, care a fost chemat de Balaac, regele Moabului ca să-i blesteme pe evreii care intrau în Canaan şi prin Revelaţie (Descoperire DUMNEZEIASCĂ), în loc de blestem L-a proorocit pe Mântuitorul, astfel: ,,Ieşi-va din sămânţa lui (Israel) un Om, care va stăpâni neamuri multe şi stăpânirea Lui va întrece pe a lui Agag şi Împărăţia Lui se va înălţa. Îl văd, dar acum încă nu este; Îl privesc, dar nu de aproape; o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel şi va lovi căpeteniile Moabului şi pe toţi fiii lu Set îi va zdrobi” (Numerii 24,7,17). Moise, cel ce i-a eliberat din robia Egiptului, le-a proorocit pe Mântuitorul, astfel: ,,Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău; pe Acela să-L ascultaţi” (Deuteronom 18,15). Toate aceste profeţii se referă la Mântuitorul şi pe toate acestea evreii le-au călcat în picioare.

Dacă vreun evreu va citi acest comentariu, va zice că sunt antisemit. Nu putem noi creştinii să fim acuzaţi de antisemitism, pe motiv că arătăm că evreii L-au răstignit pe Hristos. Noi suntem împotriva Holocaustului şi nu se poate spune că suntem antigermanici sau antimaghiari. Turcii cât au exploatat poporul român şi câte crime au făcut şi nu suntem antiturci, la fel nu suntem antisemiţi, dar greşelile trebuie să ni le recunoaştem. La fel şi evreii. Au posibilitatea să se întoarcă la Hristos ca marele evreu cărturar Nicolae Steindhart, monahul de la Rohia .

Bibliografie:

1. Sfântul Ierarh Nifon al Constanţiadei, lucrarea Vedenie despre Înfricoşata Judecată (Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum,Editura Biserica Ortodoxă)

2. Ne vorbeşte Părintele Cleopa, volumul II, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor

Alte legături interesante Despre Înfricoşata Judecată:

Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi)

Sf. Nicolae Velimirovici

Părintele Calciu (audio)

Părintele Arsenie Papacioc

Sf. Ioan Maximovici – predică la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

Reclame